0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „ДЪЖД ОТ ЗЛАТО С МАКС КРЕДИТ”

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.01.2019г. до 28.02.2019г.включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.01.2019г. до 28.02.2019г.включително, усвоят кредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградите в настоящата Кампания са:

-8 бр. 5-грамови златни кюлчета PAMP Фортуна, изработени от 99.99% чисто злато (24 карата);

-28 бр. бутилки златно шампанско „Остерайх Голд” с добавени 23-каратови златни частици;

Печелившите участници на 8-те броя златни кюлчета ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на осем отделни и самостоятелни една от друга седмични томболи (по една томбола на седмица), в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията). Томболите ще се провеждат всеки петък, като ще бъде теглен един печеливш участник и една резерва.Участие в седмичната томбола ще взимат лицата, усвоили кредит в предходната седмица, като печелившите участници, респективно резервните печеливши участници на златните кюлчета ще бъдат избирани на ниво Дружество, т.е. сред всички отговарящи на условията клиенти на Организатора.

Печелившите участници на 28-те броя бутилки златно шампанско „Остерайх Голд” с добавени 23-каратови златни частици ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 27 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола за клиентите, които се обслужват от един офис, респективно една томбола за онлайн клиентите, които се обслужват изцяло онлайн. Томболите ще се проведат в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията).

В един Представителен офис може да бъде спечелена само един брой бутилка златно шампанско.Клиентите, чийто кредит се обслужва изцяло онлайн участват за спечелването на два броя бутилки златно шампанско.

Датите за провеждане на томболите са, както следва:

За седмица 1, в която участват всички усвоили в периода 02.01.2019г. – 10.01.2019г., томболата ще се проведе на 11.01.2019г.

За седмица 2, в която участват всички усвоили в периода 11.01.2019г. – 17.01.2019г., томболата ще се проведе на 18.01.2019г.

За седмица 3, в която участват всички усвоили в периода 18.01.2019г. – 24.01.2019г., томболата ще се проведе на 25.01.2019г.

За седмица 4, в която участват всички усвоили в периода 25.01.2019г. – 31.01.2019г., томболата ще се проведе на 01.02.2019г.

За седмица 5, в която участват всички усвоили в периода 01.02.2019г. – 07.02.2019г., томболата ще се проведе на 08.02.2019г.

За седмица 6, в която участват всички усвоили в периода 08.02.2019г. – 14.02.2019г., томболата ще се проведе на 15.02.2019г.

За седмица 7, в която участват всички усвоили в периода 15.02.2019г. – 21.02.2019г., томболата ще се проведе на 22.02.2019г.

За седмица 8, в която участват всички усвоили в периода 22.02.2019г. – 28.02.2019г., томболата ще се проведе на 01.03.2019г.

28-те томболи за спечелването на 28-те бутилки златно шампанско ще се проведат на 08.03.2019г.

Печелившите участници от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 и Седмица 4 ще получат своята награда до 08.02.2019г., а печелившите участници от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 и Седмица 8 ще получат своята награда до 08.03.2019г.

В случай, че победител от Седмица 1, Седмица 2, Седмица 3 или Седмица 4 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.02.2019г.

В случай, че победител от Седмица 5, Седмица 6, Седмица 7 или Седмица 8 не се възползва от правото си да получи наградата си до горепосочените срокове, то това право автоматично преминава върху резервния печеливш участник, който ще може да получи наградата не по-късно от 15.03.2019г.

Печелившите участници на бутилките златно шампанско ще имат право да получат своята награда до 15.03.2019г., а в случай, че до този срок не получат или не се явят за да получат своята награда, резервните печеливши участници ще имат правото да получат наградите в срок до 22.03.2019г.

Печелившите участници, чийто кредити се обслужват от Представителните офиси на Организатора, ще бъдат известени от служителите на Организатора от съответните Представителни офиси, а печелившите участници, чиито кредит се обслужва изцяло онлайн, ще бъдат информирани за спечелена награда чрез обаждане от отдел Център за обслужване на клиенти. След потвърждение на настоящ адрес на онлайн клиента наградата ще бъде изпратена до адреса на клиента не по-късно от 08.03.2019г.

В случай, че Онлайн победител се откаже от правото си на получаване на наградата или не потвърди своя настоящ адрес до 08.03.2019 г., неговото право за получаване на награда автоматично преминава към резервен участник, който ще може да получи своята награда не по-късно от 15.03.2019г., респективно 22.03.2019г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервния печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответната награда да не бъде раздавана.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели награда само веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в някоя от томболите за разпределение на наградите в настоящата Кампания.

Участник в настоящата Кампания, спечелил златно кюлче, няма да бъде включен за участие в томбола за спечелване на златно шампанско, съответно всички клиенти, отговарящи на условията за разпределение на наградите от настоящата Кампания, които не са сред 8-те печеливши на златните кюлчета, ще участват в разпределението на 28-те броя бутилки златно шампанско.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата Кампания служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в трудово или гражданско правоотношение с Организатора;

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен за провеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Отговорността на Организатора се свежда до това единствено да осигури наличието на Наградите и те да бъдат раздадени по начина, описан в настоящите Общи условия.Организаторът не носи отговорност за качеството на бутилките шампанско, а само да осигури тяхното наличие със съответните етикети и непокътнати опаковки, така както са произведени от производителя.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й – 01.01.2019г., в срок до 29.03.2019г.Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Кампанията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояване на кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данни за целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъп до личните му данни, за правата на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената награда с паричната й равностойност.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия, най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила, на своята Интернет страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.