0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „НАЕСЕН С ПЕСЕН”

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, коитопрез периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.включително, усвояткредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградите в настоящата Кампанияса:

-Подаръци при усвояване на кредит в Представителен офис на Организатора в периода на валидност на Кампанията:

oвъншни батерии Power Bank 2600mAh;

oчадъри, с логото на Организатора;

oключодържатели с логото на Организатора;

Всеки клиент, усвоил своя кредит в Представителен офис на Организатора, в периода на валидност на Кампанията, при усвояване на кредита си ще има право да получи един бройчадър илиключодържател или външна батерия за мобилен телефон. Вида на подаръка си клиентът ще тегли самостоятелно от прозрачна купа, специално осигурена от Организатора във всеки един негов Представителен офис за целта на Кампанията.

Подаръците – чадъри, ключодържателии външна батерия за мобилен телефон ще се раздават до изчерпване на количествата.

Един клиент може да получи толкова бройки чадъри и/или ключодържатели и/или външна батерия за мобилен телефон, колкото броя кредити усвои през периода на валидност на Кампанията.

-28 бр. Награди за 28 „Макс Кредит Късметлии“ (за краткост по-долу наричани „Късметлии/те“), избрани чрез провеждането на 28 самостоятелни една от друга томболи.

1 бр. Награда на един Късметлия ще представлява (по-долу Награда от томболата):

oОтстъпка при погасяването на кредита, която ще е равна на 20 % от заемната сума;

oОтстъпка при погасяването на следващ поредно усвоен кредит, която ще е равна на 10 % от заемната сума по поредния усвоен кредит. Клиентът ще има право да се възползва от тази отстъпка, в случай, че усвои следващия си кредит в срок от 6 месеца, считано от датата на приключване на кредита, усвоен през месец октомври 2019г.

oТорбичка с логото на Макс Кредит, пълна със следните подаръци: по 1 бр. музикални слушалки, чаша с логото на Макс Кредит, външна батерия за мобилен телефон, химикалка с логото на Макс Кредит и ключодържател с логото на Макс Кредит.

За да получи 20-те % отстъпката при погасяването на кредита си, съответният участник в настоящата Кампания трябва да е пожелал да се възползва от допълнителните действия, предлагани от Организатора – „Бързо разглеждане” и „Динамично плащане”/“Експресно обслужване“ към усвоения си кредит, както и да плаща редовно усвоения кредит, съгласно погасителния му план, по вноски и без да допуска просрочие при плащането на вноска.

28-те Късметлии ще бъдат избрани на случаен принцип,чрез провеждане на 28 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола за клиентите, които се обслужват от един офис, респективно една томбола за онлайн клиентите, които се обслужват изцяло онлайн. Томболите ще се проведат на 05.11.2019 г. в присъствието на Комисия от трима души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора (Комисията). В един Представителен офис, респективно сред клиентите, чийто кредит се обслужва изцяло онлайн, ще може да бъде спечелена един брой Награда от томболата.

20-те % отстъпка за кредита, усвоен през месец октомври 2019г., ще влезе в сила считано от 2-ра месечна вноска за клиентите, ползващи месечен продукт и от 3-та двуседмична вноска за клиентите, ползващи двуседмичен продукт. Отстъпката ще бъде съразмерно разпределенаповноскитепокредита и ще се приспада от всяка една вноска, в случай, че съответният участник е платил текущата вноска навреме, до падеж. Пълният размер на отстъпката по кредита ще бъде получен от участник в Промоцията единствено, ако кредитът му бъде изплащан редовно, по вноски, съгласно погасителния му план, не бъде погасен предсрочно или участникът в настоящата Промоция не е упражнил правото си на отказ от кредит в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на усвояване на кредита от Организатора.

Печеливши Късметлии, с които не може да бъде осъществен контакт или не се явят в офис в периода на изплащане на своя кредит и няма връзка с тях след многократен опит за контакт с тях от страна на Организатора, губят правото си да получат торбичката, пълна с изброените по-горе подаръци.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели Наградата от томболатасамо веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в някоя от томболите за разпределение на Награда от томбола.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.

В случай, че през месец октомври клиент усвои повече от един кредит, то първият по време ще участва в селекцията за разпределение на Наградата от съответната томбола. Този тип клиенти, който ще усвоят повече от един кредит през периода на валидност на Кампаниятаще имат право да получат – всеки клиент по един брой Награда от томбола, чието съдържание е посочено по-горе в настоящите Общи условия.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Кампанията – 01.10.2019г.

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен запровеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Организаторът не носи отговорност при наличие на повреди или последващи настъпили повреди върху някой от наградите в настоящата Кампания. За повреди в устройство печелившият участник може да се обръща директно към фирмата, от която Организаторът е осигурил наградите в настоящата Кампания. За целта, с връчването на наградата Организаторът предоставя на печелившия гаранционна карта, която лицето да ползва при необходимост, както и информация за фирмата, от която са осигурени наградите.

Отговорността на Организатора се свежда до това единствено да осигури наличието на наградите и те да бъдат раздадени по начина, описан в настоящите Общи условия.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й – 01.10.2019г., в срок до 7 календарни дни, считано от датата на последната погасителна вноска по неговия кредит. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Кампанията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил предметна награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената награда с паричната й равностойност.

Участник в Кампанията, имащ право на отстъпка при погасяването на своя кредит,съгласно настоящите Общи условия, няма право да получи отстъпката в брой или като банков превод.

Участник в Кампанията, имащ право на отстъпка, съгласно настоящите Общи условия, упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на кредита през време на изплащане на задължението си, няма право да получи в брой или с банков превод разликата от неползваната отстъпка за оставащите от срока на договора вноски.

Участници в Кампанията, които правят предсрочно погасяване по своя кредит ще дължат връщане на кредита по стандартните правила за предсрочно погасяване, съгласно договора за кредит. Тези участници няма да могат да се ползват от пълната отстъпка по кредита си.

Описаните в настоящите Общи условия правила за отстъпка при погасяване на кредит важат и за двата вида отстъпки – 20 % и 10 %, начинът на получаване за които е отбелязан по-горе в Общите условия.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия, най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила, на своята Интернет страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.