0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „УМНОЖИ КЪСМЕТА СИ Х 5 С МАКС КРЕДИТ!”

1.ОРГАНИЗАТОР НАКАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.10.2018г. до 31.10.2018г. включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.10.2018г. до 31.10.2018г. включително, усвоят кредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

В настоящата Кампания Организаторът ще раздаде общо 28 бр. награди – по една награда във всеки един свой Представителен офис и една награда за клиентите, които са подписали своите документи за кредит от Организатора изцяло онлайн.

Един брой награда от настоящата Кампания (Награда/та) представлява:

ØПравото 5 поредни месеца да бъдат получавани ваучери за пазаруване „Ticket compliments”, със стойност за съответния месец 30 лв. и обща стойност на ваучерите за всичките 5 месеца – 150 лв.

Печелившите участници на Наградите от настоящата Кампания ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 28 бр. отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола и една Награда за всеки един от 27-те Представителни офиси на Организатора (офлайн клиенти) и една томбола и една Награда за клиентите на Организатора, които са подписали своите документи за кредит изцяло онлайн (онлайн клиенти).

Всички онлайн клиенти на Организатора, разписали своите документи в периода на Кампанията, а именно 01.10.2018г. – 31.10.2018г., ще бъдат включени в един списък за определяне на печеливш участник на един брой Награда от настоящата Кампания. На базата на този списък ще бъде организирана едната от 28-те томболи. Разпределението на офлайн клиентите в останалите 27 томболи, респективно 27 списъка ще зависи от Представителния офис, в който съответният клиент е усвоил своя кредит. За клиентите на един Представителен офис ще има един списък и по този начин общо 27 отделни и самостоятелни един от друг списъка, респективно томболи.

Всички 28 томболи ще се проведат на 15.11.2018г. в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора (Комисията), като, непосредствено след като бъде изтеглен съответният печеливш участник, ще бъде изтеглен и резервен печеливш участник, който ще има право да получи Награда, в случай, че съответният за конкретния Представителен офис на Организатора печеливш участник – офлайн клиент не се яви в срок до 23.11.2018г., в Представителния офис на Организатора, в който е усвоил своя кредит, за да получи ваучерите за първия месец, на стойност 30 лв.

Срокът за получаване на първия комплект ваучери от печелившия онлайн клиент също е 23.11.2018г., като след датата на томболата – 15.11.2018г. Организаторът ще се свърже с него чрез телефонно обаждане или имейл кореспонденция, за да го информира за спечелената Награда и механизма на нейното получаване.

Спечелилият онлайн клиент ще получава спечелената Награда на настоящия си адрес, като за по-голяма сигурност Организаторът ще потвърди с печелившия участник адресът за доставка на Наградата, когато го информира за нейното спечелване.

Печелившите офлайн клиенти, участници в настоящата Кампания, ще бъдат известени от Организатора, посредством телефонно обаждане или имейл, като, както е посочено по-горе в настоящите Общи условия, за да получат първия комплект от ваучерите – на стойност 30 лв. следва да се явят в указания срок – 23.11.2018г. в Представителния офис на Организатора, в който кредитът е усвоен.

В случай, че Организаторът не може да осъществи първоначален контакт с първия изтеглен печеливш участник, за да му съобщи за спечелената Награда или, дори контактът да е осъществен, той не се яви в указания по-горе срок за да получи първия комплект от спечелените ваучери/респективно онлайн клиентът не потвърди настоящия адрес за получаване на Наградата, участникът губи правото си да я получи, като автоматично това право преминава върху втория изтеглен – резервен печеливш участник за съответния Представителен офис/респективно онлайн клиент, с когото Организаторът, чрез телефонно обаждане или имейл кореспонденция, ще договори сроковете, мястото, датата и часа и начина за получаване на първия комплект ваучери, на стойност 30 лв., но не по-късно от 30.11.2018г.

В случай, че и резервен участник не се яви в договорените с Организатора срокове, за да получи своята Награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на Наградата от онлайн резервният печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответната Награда да не бъде раздавана.

Получаването на ваучерите през следващите месеци – 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти месец ще се осъществява по следния начин, ако са спазени всички условия, посочени в настоящите Общи условия:

-За офлайн клиентите – ваучерите ще бъдат получавани в обслужващия Представителен офис, в който е усвоен кредитът, след 20-то число на съответния месец, но не по-късно от 30-то число от този месец.

-За онлайн клиентът – ваучерите ще му бъдат изпратени на настоящия адрес, на който е получил ваучерите през първия месец, а именно ноември месец, след 20-то число на съответния месец за получаване на ваучери, но не по-късно от 30-то число от този месец.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще бъде включен само веднъж (брои се за едно участие) в съответната томбола за разпределение на Наградите в настоящата Кампания. Първият по време кредит е определящ, за да бъде включен съответният участник в съответния списък, респективно томбола за разпределение на Награда.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит към дата 15.11.2018г.

Също така, към датата на томболите – 15.11.2018г., участниците в настоящата Кампания трябва да са с текущо просрочие по кредита си до 14 дни и максимално просрочие до 30 дни, съгласно погасителния им план, за да бъдат включени в съответната томбола за разпределение на Наградите от настоящата Кампания.

За да бъдат получени през всичките пет месеца съответните ваучери, през втория респективно следващите месеци, на 10-то число от текущия месец за получаване на ваучерите печелившият участник трябва да е все още с непогасен кредит и с текущо просрочие по кредита не повече от 14 дни и максимално просрочие не повече от 30 дни.

Ако печеливш участник не отговаря на горепосочените условия за даден конкретен месец, то той пропуска получаването на ваучери за съответния месец, и отново печели това право, за всеки следващ месец, в който отговаря на посочените условия.

В случай, че участник е загубил през определен месец правото да бъдат получени ваучери, то Организаторът си запазва правото да не раздава тези ваучери на друг участник, който е изтеглен като негов резервен.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата Кампания служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в трудово или гражданско правоотношение с Организатора;

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен за провеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Отговорност на Организатора е да осигури наличието на Наградите в настоящата Кампания и те да бъдат раздадени на участниците, имащи право да ги получат.

Организаторът е отговорен да раздаде ваучери, респективно Награди само на лицата, имащи правото да ги получат, като си запазва правото да не раздава ваучери на участници, които не отговарят на условията, посочени в настоящите Общи условия, както и на лицата, с които не може да бъде осъществен контакт в срок до 30.11.2018г.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й – 01.10.2018г., в срок до 10.12.2018г. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Кампанията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил Награда/ваучери, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената Награда/ваучери с паричната й/им равностойност.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия, най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила, на своята Интернет страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.