0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ "Кредит с 0% лихва през Септември"

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, п.к. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията има право да участва всяко едно дееспособно лице, което е нов за Организатора клиент, т.е. клиент, който никога преди това не е кандидатствал и/или усвоявал кредит от Организатора, при следните условия:

- да усвои кредитен продукт – Макс Баланс, Макс Онлайн, Макс План, Макс Релакс или Макс План Плюс,за сумата от 500 лв. (заемна сума), със срок на кредита – за Макс План – 13 двуседмични вноски, за Макс План Плюс и Макс Релакс – 6 месечни вноски, а за Макс Баланс и Макс Онлайн – 3 месеца;

- да върне заемна сума в срок до 30 дни, считано от датата на усвояване на кредита.

5.НАГРАДА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО Й

Наградата в настоящата Промоция представлява правото да бъде върнат само размерът на заемната сума (главницата), без да се дължи оскъпяването по кредита. В случай, че са изпълнени условията, посочени в т. 4, то всеки един участник в настоящата Промоция ще може да се ползва от тази Награда.

В случай, че не бъде спазено условието заемната сума да бъде върната в срок до 30 дни, считано от датата на усвояване на кредита, съответният участник дължи връщане на кредита, съгласно условията, заложени в договора му за кредит.

6.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Промоция са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Промоцията;

-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство. Това правило важи за близките и роднините на служители или сътрудници на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Промоция са в трудово или гражданско правоотношение с него.

Близките и роднините на бивши служители или сътрудници, чиито правоотношения с Организатора за прекратени преди 2 или повече години, считано от началната дата на Промоцията, имат право да участват в нея.

7.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването й – 01.09.2019 г., в срок до 07.10.2019г.Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Промоция.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

8.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояване на кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данни за целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъп до личните му данни, за правата на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

9.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Правилата на Промоцията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по вина на Организатора.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Промоцията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Промоцията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1(един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.