0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯТА „ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ”

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Кампанията важи за територията на населените места, в които Организаторът предлага финансови услуги, чрез Представителните си офиси.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Кампанията е валидна от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.включително, усвоят кредитен продукт, предлаган от Организатора, в някой от Представителните му офиси.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградите в настоящата Кампания са:

 • 2 бр. таблет Huawei MediaPad 2 7.0;
 • 90 бр. външна батерия ULTRON RealPower 2,600 mAh;
 • 90 бр. флаш памет Kingston DT 100 USB 3.0 флаш памет 16GB;
 • 400 бр. керамични чаши с логото на Организатора;
 • 1500 бр. текстилни торбички с логото на Организатора;

Печелившите участници на посочените награди ще бъдат избрани според следните механизми:

 • Печелившите участници на двата броя таблет Huawei MediaPad 2 7.0 ще бъдат избрани на случаен принцип чрез провеждане на томбола в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора (Комисията). Томболата ще се проведе на 12.09.2019г., като след изтегляне на печелившите участници Комисията ще изтегли и двама резервни печеливши участника, които ще имат право да получат наградата, в случай, че някой от печелившите участници не се яви в указания в настоящите Обши условия срок за получаване на наградата. Печелившите участници, а при необходимост съответните резерви ще бъдат известени за спечелената награда от представител на Организатора чрез имейл или телефонно обаждане, като сроковете за получаването на наградите са, както следва:
  • до 26.09.2019г. за печелившите участници;
  • до 10.10.2019г.за резервните печеливши участници;

  В случай, че печеливш или резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда, Организаторът си запазва правото съответната награда да не бъде раздавана.

 • Останалите награди от настоящата Кампания, а именно 90 бр. външна батерия ULTRON RealPower 2,600 mAh, 90 бр. флаш памет Kingston DT 100 USB 3.0 флаш памет 16GB, 400 бр. керамични чаши с логото на Организатораи 1500 бр. текстилни торбички с логото на Организатора ще бъдат раздавани при усвояване на кредит в Представителен офис на Организатора през периода на провеждане на Кампанията. В периода на Кампанията във всеки един Представителен офис на Организатора ще има осигурена прозрачна стъклена купа, която ще съдържа сгънати листчета с видовете награди, така че да не бъдат предварително видяни. Самостоятелно всеки клиент, усвоил кредита си в периода на Кампанията, ще тегли вида на наградата, която печели и ще я получава на момента. Наградите ще бъдат раздавани по описания механизъм до изчерпване на количествата.

6.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще бъде включен само веднъж в томболата за спечелване на двата броя таблет Huawei MediaPad 2 7.0.

Участник в настоящата Кампания ще има право да получи два броя от наградите – „външна батерия ULTRON RealPower 2,600 mAh“, „флаш памет Kingston DT 100 USB 3.0 флаш памет 16GB“, „керамична чаша с логото на Организатора и „текстилна торбичка с логото на Организатора“ при усвояване на паралелни кредити в периода на провеждане на Кампанията.

Участник в настоящата Кампания ще има право да получи повече от един брой от наградите – „външна батерия ULTRON RealPower 2,600 mAh“, „флаш памет Kingston DT 100 USB 3.0 флаш памет 16GB“, „керамична чаша с логото на Организатора и „текстилна торбичка с логото на Организатора“ при усвояване на повече от един кредит в периода на провеждане на Кампанията.

За да участва в томболата за разпределение на двата таблета, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на томболата – 12.09.2019г.

Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания НЕ СА в трудово или гражданско правоотношение с него могат да изтеглят листче и да получат награда, но няма да бъдат включени в томолата за спечелване на таблет.

В Кампанията нямат право да участват служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него.

7.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен запровеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Организаторът не носи отговорност при наличие на повреди или последващи настъпили повреди върху някой от наградите в настоящата Кампания. За повреди в устройство печелившият, респективно резервният печеливш участник (ако той получава награда) може да се обръща директно към фирмата, от която Организаторът е осигурил наградите в настоящата Кампания. За целта, с връчването на наградата Организаторът предоставя на печелившия, респективно резервния печеливш участник (ако той получава наградата) гаранционна карта, която лицето да ползва при необходимост, както и информация за фирмата, от която са осигурени наградите.

Отговорността на Организатора се свежда до това единствено да осигури наличието на наградите и те да бъдат раздадени по начина, описан в настоящите Общи условия.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

8.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й – 01.08.2019г., в срок до 15.10.2019г. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Кампанията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

9.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

10.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената награда с паричната й равностойност.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Промоцията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Промоцията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1(един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.