0700 10 410

Регламент на игра "Спечели iPhone 11 с Макс Кредит"

1.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Организаторът), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, п.к. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта е валидна за територията на цялата страна. 

3.ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира в 18:00 ч. на 22.01.2020г. и приключва в 23:59 ч. на 14.02.2020г.

След изтичане на този срок, настоящият Регламент прекратява своето действие.

4.МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

За да бъде проведена Играта, Организаторът следва да качи на своята фейсбук – страница – https://www.facebook.com/MaxCredit.bg/(накратко наричана фейсбук-страница) рекламен банер за спечелване на телефон iPhone 11. Всеки желаещ да участва в Играта, през периода на нейното провеждане, а именно от 18:00 ч. на 22.01.2020г. до 23:59 ч. на 14.02.2020г., може да кликне върху банера, което действие ще го отведе до кратка анкета от въпроси, на които участникът в играта следва да отговори. С отговарянето на въпросите и предоставянето на имейл и телефон за връзка, участникът в Играта придобива правото да участва в томбола за спечелване на телефон iPhone 11.

5.УЧАСТНИЦИВ ИГРАТА

В Играта имат право да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които през периода на нейното провеждане, а именно от 18:00ч. на 22.01.2020г. до 23:59 ч. на 14.02.2020г., кликнат върху рекламния банервъв фейсбук-страницата на Организатора, отговорят на въпросите в анкетата и предоставят трите си имена, имейл и телефон за връзка.

6.НАГРАДА, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО Й И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

За провеждането на настоящата Игра, Организаторът е предвидил следната награда:

  • 1 бр. мобилен телефон iPhone 11

На 19.02.2020г. ще бъде изтеглен печеливш участник на горепосочената награда, както и една резерва, избрани сред всички участници, които са кликнали върху рекламния банер, отговорили са на въпросите от анкетата и са предоставили трите си имена, имейл и телефон за връзка. Печелившият участники неговата резерва ще бъдат избранина случаен принцип, чрез провеждане на томбола,осъществена от Комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора. Печелившият ще бъде обявен във фейсбук страницата на Организатора на 20.02.2020г., след което Организаторът ще се свърже с него посредством предоставените данни за контакт. В случай, че в срок до 25.02.2020г. не бъде осъществен контакт спечелившия участник, въпреки многократни опити за целта от страна на Организатора, участникът губи правото си да получи наградата. В случай, че е необходимо на 26.02.2020г. Организаторът ще публикува името на резервния печеливш участник, който ще има право да получи своята наградав срок до 04.03.2020г., в случай Организаторът успее да осъществи контакт с него в този срок.

В случай, че в указаните по-горе срокове Организаторът не осъществи контакт с печелившия, респективно резервния печеливш участник си запазва правото да не раздава наградата от настоящата Игра.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта нямат право да участват:

  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Игра са в трудово или гражданско правоотношение с него;
  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Играта – 22.01.2020г.

Участник в Играта има право само веднъж да се включи в нея, като кликне върху рекламния банер във фейсбук-страницата на Организатора, отговори на въпросите в анкетата и предостави имейл и телефон за връзка. Независимо от броя кликвания върху банера, отговаряне на въпросите в анкетата и предоставяне на данните за контакт, първото по време участие ще бъде определящо за включване на съответния участник в томболата за разпределяне на наградата в настоящата Игра.

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен за провеждането на Играта, съобразно разписаните в настоящия Регламент правила, както и да осигури съществуването/наличието на посочената по-горе награда.

Организаторът не носи отговорност при наличие на повреди или последващи настъпили повреди върху наградата в настоящата Игра. За повреди в устройството печелившият, респективно резервният печеливш участник (ако той получава наградата) може да се обръща директно към фирмата, от която Организаторът е осигурил наградата за Играта. За целта, с връчването на наградата Организаторът предоставя на печелившия, респективно резервния печеливш участник (ако той получава наградата) гаранционна карта, която лицето да ползва при необходимост, както и информация за фирмата, от която е осигурена наградата.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Играта, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.facebook.com,както и до достъп до неговата фейсбук-страница, в случай, че не са по вина на Организатора.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Игра, в срок до 05.03.2020г. Жалбите следва да се подават по пощата, с обратна разписка, като срокът за подаване на жалба се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Игра.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес. 

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

С извършване на съответните действия, необходими за включване в Играта, отбелязани в настоящите условия, участникът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на провеждане на Играта и на основание декларираното от клиента съгласие.

Организаторът няма достъп до имената, имейла и телефона на съответния участник, преди той да се е включил в Играта, съответно да е кликнал или написал собственоръчно изисканите чрез анкетата данни.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки Участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Играта, получил награда, съгласно настоящия Регламент, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

Участващите в Играталица се съгласяват да бъдат обявени във фейсбук страницата на Организатора като победители от Играта, в случай, че бъдат изтеглени като такива.

Правилата на Играта са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност, както и на неговата фейсбук-страница.

Настоящият Регламенте в сила по отношение единствено на описаната в негоИгра и се прилага за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделен Регламент илиОбщи условия.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя настоящия Регламент и правила за провеждането й, както и времевия обхват на Играта, като за целта е длъжен да публикува промяната в Регламента, най-малко 1(един) ден преди да е влязла в сила, на своите Интернет и фейсбук страници.

НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ Е УТВЪРДЕН ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.