0700 10 410

РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА „ЗАРАДВАЙ ЛЮБИМАТА ЖЕНА”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Организаторът), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, п.к. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта е валидна за територията на цялата страна.

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира в 09:00ч. на 09.03.2020г. и приключва в 23:59ч. на 20.03.2020г. След изтичане на този срок, настоящият Регламент прекратява своето действие.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

За да бъде проведена Играта, Организаторът следва да качи на своята фейсбук – страница – https://www.facebook.com/MaxCredit.bg/ (накратко наричана фейсбук-страница), спонсориран пост, съдържащ въпроса „На коя жена в живота си се възхищаваш и защо?“. Целта е всеки желаещ да участва в Играта, през периода на нейното провеждане, а именно от 09:00ч. на 09.03.2020г. до 23:59ч. на 20.03.2020г., под формата на коментар на поста даде своя отговор.

5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта имат право да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които през периода на нейното провеждане, а именно от 09:00 ч. на 09.03.2020г. до 23:59 ч. на 20.03.2020г., под формата на коментар дадат отговор на качения на фейсбук-страницата на Организатора спонсориран пост с въпрос „На коя жена в живота си се възхищаваш и защо?“. Потребители, чиито отговори са с нецензурно съдържание или не кореспондират с въпроса, няма да бъдат включени в разпределението на Наградата.

6. НАГРАДА, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО Й И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

За провеждането на настоящата Игра, Организаторът е предвидил следната награда:

-Ваучер за пазаруване “Томбоу“ на стойност 50 лв.

На 23.03.2020г. ще бъде изтеглен печелившият участник на горепосочения ваучер, изтеглен сред участниците, които са отговорили на въпроса „На коя жена в живота си се възхищаваш и защо?“. Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез провеждане на томбола, осъществена от Комисия от 3-ма души, единият от коитозадължително ще е юрисконсултът на Организатора. Потребителското име във Фейсбук на печелившия участник ще бъде обявено във фейсбук страницата на Организатора, след което Организаторът ще се свърже с него посредством лично съобщение във фейсбук. В случай, че печелившият участник не върне отговор на Организатора в срок до 25.03.2020г. или в срок до 03.04.2020г. не пожелае да си получи Наградата губи правото си за нея.

В случай, че е необходимо на 09.04.2020г. Организаторът ще изтегли, респективно публикува фейсбук потребителското име на резервния участник, който ще има право да получи. Наградата, в случай, че върне отговор на Организатора в срок до 13.04.2020г., а в срок до 20.04.2020г. трябва да си я получи.

В случай, че печелившият, респективно резервният печеливш участник не се свърже с Организатора в указаните по-горе срокове, Организаторът си запазва правото да не раздава наградата от настоящата Игра.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Игра са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Играта – 09.03.2020г.

Участник в Играта има право само на един коментар на поста, качен за целта на провеждане на настоящата Игра на фейсбук-страницата на Организатора. Независимо от броя коментари от един участник, то той ще бъде включен само веднъж с право за участие в разпределението наградата в настоящата Игра. Първият по време даден коментар на поста ще бъде определящ при включване на съответния участник в томболата за разпределяне на наградата в настоящата Игра.

8. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен за провеждането на Играта, съобразно разписаните в настоящия Регламент правила, както и да осигури съществуването/наличието на посочената по-горе награда.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Играта, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.facebook.com,както и до достъп до неговата фейсбук-страница, в случай, че не са по вина на Организатора.

9. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Игра, в срок до 22.04.2020г. Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Игра.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

С извършване на съответните действия, необходими за включване в Играта, отбелязани в настоящите условия, участникът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на провеждане на Играта.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки Участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Играта, получил награда, съгласно настоящия Регламент, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

Участващите в Играта лица се съгласяват да бъдат обявени във фейсбук страницата на Организатора като победители от Играта, в случай, че бъдат изтеглени като такива.

Правилата на Играта са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност, както и на неговата фейсбук-страница.

Настоящият Регламент е в сила по отношение единствено на описаната в него Игра и се прилага за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделен Регламент или Общи условия.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя настоящия Регламент и правила за провеждането й, както и времевия обхват на Играта, като за целта е длъжен да публикува промяната в Регламента, най-малко 1 (един) ден преди да е влязла в сила, на своите Интернет и фейсбук страници.

НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ Е УТВЪРДЕН ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.