0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „БЕЛИ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ПЕТЪЦИ”

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България. 

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.включително.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, коитопрез периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.включително, усвояткредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградите в настоящата Кампанияса:

-55 бр. ваучери за пазаруване “Томбоу“, всеки на стойност от 50 лв.

-5 бр. Laptop HP 250 G7 15.6

Посочените награди ще бъдат разпределени според следния механизъм:

Печелившите участници за 55-те броя ваучери ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждането на 55 самостоятелни една от друга томболи на 15.11.2019 г., 29.11.2019 г. и на 10.12.2019 г. в присъствието на Комисия от трима души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора (Комисията).

На 15.11.2019 г. ще проведем 27 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола на Представителен офис, като във всяка отделна томбола за офис ще участват всички клиенти, усвоили своя кредит в съответния офис в периода 01.11.2019 г. – 14.11.2019 г. Комисията ще изтегли по един победител от офис и по една резерва за съответния офис, като победителите ще бъдат обявени на 18.11.2019 г. и ще могат да получат своята награда в срок до 25.11.2019 г. В случай, че в указания срок печеливш участник не се яви в офис, за да получи своята награда, или с него не бъде осъществен контакт, въпреки многократен опит от страна на Организатора, правото да получи наградата автоматично преминава върху неговата резерва, който резервен участник ще има право да я получи в срок до 05.12.2019 г.

На 29.11.2019 г. ще проведем 27 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола на Представителен офис, като във всяка отделна томбола за офис ще участват всички клиенти, усвоили своя кредит в съответния офис в периода 15.11.2019 г. – 28.11.2019 г. Комисията ще изтегли по един победител от офис и по една резерва за съответния офис, като победителите ще бъдат обявени на 29.11.2019 г. и ще могат да получат своята награда в срок до 09.12.2019 г. В случай, че в указания срок печеливш участник не се яви в офис, за да получи своята награда, или с него не бъде осъществен контакт, въпреки многократен опит от страна на Организатора, правото да получи наградата автоматично преминава върху неговата резерва, който резервен участник ще има право да я получи в срок до 19.12.2019 г.

На 10.12.2019 г. ще проведем последната 55-та томбола за изтеглянето на печелившите на ваучерите лица, в която томбола ще участват всички клиенти на Организатора, усвоили своя кредит изцяло онлайн (Онлайн клиенти) в периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. След изтеглянето на печелившия участник ще бъде изтеглен и един резервен печеливш участник. Победителят ще бъде обявен на 12.12.2019 г., като ще има право да получи своята награда в срок до 20.12.2019 г. В случай, че в указания срок не бъде осъществен контакт с печелившия участник, въпреки многократен опит от страна на Организатора, или въпреки осъществения контакт печелившият участник не потвърди настоящия си адрес, на който да получи наградата, правото да я получи автоматично преминава върху неговата резерва. Резервният участник ще има право да потвърди адресът за получаване на наградата в срок до 30.12.2019 г.

На 10.12.2019 г. ще бъде проведена още една томбола, в която Комисията ще изтегли печелившите на 5-те бр. Laptop HP 250 G7 15.6. В тази томбола ще могат да участват всички клиенти на Организатора, усвоили своя кредит в периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. След изтеглянето на петимата печеливши ще бъдат изтеглени и 5 резерви, като победителите ще бъдат обявени на 12.12.2019 г. Победителите ще могат да получат своята награда, респективно да потвърдят адреса за получаването й в срок до 20.12.2019 г., като след тази дата правото автоматично ще премине в резервен участник, който от своя страна ще има право да получи наградата, респективно да потвърди настоящия си адрес за нейното получаване в срок до 30.12.2019 г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервен печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответнатанаграда да не бъде раздавана.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.

В случай, че през месец ноември клиент усвои повече от един кредит, то първият по време усвоен кредит ще е определящ при включване на клиента в селекцията за разпределение на наградите от настоящата Кампания.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Кампанията – 01.11.2019 г.

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен запровеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Организаторът не носи отговорност при наличие на повреди или последващи настъпили повреди върху устройствата – награди в настоящата Кампания. За повреди в устройство печелившият участник може да се обръща директно към фирмата, от която Организаторът е осигурил наградите в настоящата Кампания. За целта, с връчването на наградата Организаторът предоставя на печелившия гаранционна карта, която лицето да ползва при необходимост, както и информация за фирмата, от която са осигурени наградите.

Отговорността на Организатора се свежда до това единствено да осигури наличието на наградите и те да бъдат раздадени по начина, описан в настоящите Общи условия.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания в срок до 07.01.2020 г. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Кампанията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес. 

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената награда с паричната й равностойност.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия, най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила, на своята Интернет страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.