0700 10 410

Тарифа на допълнителнителните доброволни действия и на разходите за събиране

* Бързо разглеждане (БР) - Бързото разглеждане осигурява становище на Кредитоискателя до 2 (два) часа, ако разполагаме с нужната ни информация. Ако Кредитоискателят не предпочете Бързо разглеждане, ще получи становище за 7 (седем)  работни дни. От БР могат да се възползват всички клиенти на Компанията.

** Динамично плащане (ДП) - Динамичното плащане дава възможност на Кредитополучателя да бъде посетен от наш представител на удобно за него място, където Кредитополучателят би могъл да направи плащане. От ДП могат да се възползват клиенти на Компанията, които живеят в град с наш представителен офис и се обслужват от него.

*** Експресно облужване (ЕО) - Експресното обслужване дава предимството Кредитополучателят да бъде обслужен приоритетно преди останалите клиенти, както и да се свързва с наш оператор на специален безплатен телефон, който посочваме в индивидуалния Договор за кредит. От ЕО могат да се възползват клиенти на Компанията, които не живеят в град с наш представителен офис и не се обслужват от такъв.

**** При неизпълнение на което и да е задължение по Договора за кредит и Общите условия към него от страна на Кредитополучателя, включително и на задължението за редовно плащане (пълно или частично) на дължимите по Договора за кредит суми, което независимо и от своя страна води до 45 (четиридесет и пет) дни просрочие, считано от 46-тия (четиридесет и шестия) ден просрочие Кредитополучателят дължи направените от Кредитора („Би енд Джи Кредит“ ООД) разходи за събиране на просрочените вземания, в размер на 20 (двадесет) лв. на месец.

I. Бързо разглеждане

Тарифа Бързо разглеждане Макс План
Тарифа Бързо разглеждане Макс План Плюс
Тарифа Бързо разглеждане Макс Релакс
Тарифа Бързо разглеждане Макс Баланс
Тарифа Бързо разглеждане Макс Онлайн

II. Динамично плащане

Тарифа Динамично плащане Макс План
Тарифа Динамично плащане Макс План Плюс
Тарифа Динамично плащане Макс Релакс
Тарифа Динамично плащане Макс Баланс
Тарифа Динамично плащане Макс Онлайн

III. Експресно обслужване

Тарифа Експресно обслужване Макс План
Тарифа Експресно обслужване Макс План Плюс
Тарифа Експресно обслужване Макс Релакс
Тарифа Експресно обслужване Макс Онлайн