0700 10 410

Тарифа на допълнителнителните доброволни действия и на разходите за събиране

* Бързо разглеждане (БР) - Бързото разглеждане осигурява становище на Кредитоискателя до 2 (два) часа, ако разполагаме с нужната ни информация. Ако Кредитоискателят не предпочете Бързо разглеждане, ще получи становище за 7 (седем)  работни дни. От БР могат да се възползват всички клиенти на Компанията.  
За повече информация тук.

** Динамично плащане (ДП) - Динамичното плащане дава възможност на Кредитополучателя да бъде посетен от наш представител на удобно за него място, където Кредитополучателят би могъл да направи плащане. От ДП могат да се възползват клиенти на Компанията, които живеят в град с наш представителен офис и се обслужват от него.
За повече информация тук.

*** Експресно облужване (ЕО) - Експресното обслужване дава предимството Кредитополучателят да бъде обслужен приоритетно преди останалите клиенти, както и да се свързва с наш оператор на специален безплатен телефон, който посочваме в индивидуалния Договор за кредит. От ЕО могат да се възползват клиенти на Компанията, които не живеят в град с наш представителен офис и не се обслужват от такъв.
За повече информация тук.

**** При неизпълнение на което и да е задължение по Договора за кредит и Общите условия към него от страна на Кредитополучателя, включително и на задължението за редовно плащане (пълно или частично) на дължимите по Договора за кредит суми, което независимо и от своя страна води до 45 (четиридесет и пет) дни просрочие, считано от 46-тия (четиридесет и шестия) ден просрочие Кредитополучателят дължи направените от Кредитора („Би енд Джи Кредит“ ООД) разходи за събиране на просрочените вземания, в размер на 20 (двадесет) лв. на месец.