0700 10 410

Общи условия

Общи условия към договор за потребителски кредит – за клиенти, които не живеят в град с представителен офис на Компанията

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ” ООД (Кредитор) предоставя потребителски кредити нафизически лица (Кредитополучатели), условията за усвояване, ползване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за потребителски кредит.

I. Дефиниции:

1. Следните термини носят значението, посочено по-долу, за целите на използването им в настоящите Общи условия и Договора за кредит.

Приложим закон – Законите на Република България и в частност Законът за кредитните институции, Законът за потребителския кредит (ЗПК), Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и Законът за защита на потребителите (ЗЗП).

Кредитор – „Би енд Джи Кредит” ООД, дружество, регистрирано в Република България с ЕИК: 201513004.

Кредитоискател – пълнолетно и дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което кандидатства за кредит и цели сключване на договор за кредит с Кредитора.

Заемна сума – пълният размер на предоставената от Кредитора на основание договор за кредит (Договор) сума за ползване в национална валута.

Кредит – дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума– главницата, включително дължимите лихви и други разноски, съгласно условията на Договора и настоящите Oбщи условия.

Кредитополучател – Кредитоискател, който е усвоил, ползва и е длъжен да върне Кредита в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите ОУ.

Договор за кредит – договорът, сключен между Кредитора и Кредитоискателя, въз основа на който се предоставя Кредит.

Страни – Кредитор и Кредитополучател, а „Страна” – един от двамата.

Погасителни вноски са равни вноски по Кредита, съобразно погасителния план, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и приспадащия се размер от главницата по кредита.

Годишен процент на разходите (ГПР) изразява към датата на сключване на Договора общите разходи по Кредита (лихви, такси, комисиони и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита) към датата на сключването му, които са известни на Кредитора и които Кредитополучателят трябва да заплати. В ГПР не са включени разходите за допълнителни действия от страна на Кредитора, когато тяхното предоставяне не е задължително условие за отпускането на Кредита или получаването му при предлаганите условия.

Гратисен период означава определен период от време през действието на Договора за кредит, изчислен от датата на усвояване на Заемната сума, през който Кредитополучателят не дължи Погасителни вноски по своя Кредит.

Бързо разглеждане на искане за кредит – незадължителна за отпускане на Кредита възможност, която Кредиторът осигурява на своите Кредитоискатели, изразилиизрично желание да се ползват от нея.

Експресно обслужване – незадължителна за отпускане на Кредита възможност, която Кредиторът осигурява на своите Кредитополучатели, изразилиизрично желание да се ползват от нея през срока на Договора.

Интернет страница – интернет страницата на Кредитора на адрес www.maxcredit.bg, където Кредитоискатели, желаещи да кандидатстват онлайн, попълват онлайн заявка за кредит.

Траен носител – всеки носител, даващ възможност на Кредитора и Кредитополучателя да съхраняватадресирана до тяхинформация, свързана с Договора за кредит, позволяващлесното използване на информацията за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. но не само флопи дискове, CD-ROM, DVD или хард диск на компютъра на Кредитора и Кредитополучателя, на който е съхранено електронното съобщение.

Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на Кредитора и на Кредитополучателя.

Работно време на Кредитора – Означава работното време на Кредитора с клиенти, което е от понеделник до петък, в часовия интервал между 09:00ч. и 19:00ч., без прекъсване.

IІ. Преддоговорна информация

2. Преди Кредитополучателят да е обвързан от предложениеили от договор за потребителски кредит, Кредиторът, съобразно изразените от Кредитополучателя предпочитания и въз основа на предлаганите от Кредитора условия на договора, своевременно му предоставя необходимата информация за сравняване на различни предложения и за взeмане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията следва да е със съдържание съгласно Приложимия закон – ЗПК и ЗПФУР („Преддоговорна информация”) и написана по ясен начин и на разбираем български език. Кредиторът предоставя Преддоговорната информация безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител,в зависимост от вида на използваното средство за комуникация от разстояние, ако финансовата услуга (Заемната сума) ще бъде предоставяна съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

2.1. Преддоговорната информация се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

2.2. Преддоговорната информация няма силата на предложение за сключване на договор за кредит и не задължава Кредитора да предостави на Кредитополучателя съответния Кредит.

.

IIІ. Условия за предоставяне на потребителски кредити. Размер и срок на кредита

3. Кредитоискателят изразява желание да му бъде отпуснат кредит, като предоставя изискуемата информация, която е по образец на Кредитора.

3.1. Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на Кредитоискателя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Кредитоискателя и извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България.

3.2. Кредиторът следва да уведоми Кредитоискателяв случай, че откаже да му предостави Кредит.

3.3. Размерът и срокът за погасяване на Кредита се определят в зависимост от вида на Кредитния продукт и се индивидуализират в Договора за кредит. Потребителският кредит се олихвява с фиксиран годишен лихвен процент, определен в Договора за кредит.

3.4. Кредиторът предоставя възможност за ползване на гратисен период, съобразно кредитния продукт, който Кредитополучателят ще ползва, като гратисният период се конкретизира в Договора за кредит. Кредитополучателят не заплаща погасителнивноски по Кредита до изтичането на гратисния период.

IV. Права и задължения на Кредитора

4. При управление на кредитите Кредиторът:

4.1. Предоставя информация на Кредитополучателя във връзка с усвояването, ползването и погасяването на Кредита.

4.2. Предоставя на Кредитополучателя при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент на Договора за кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания, в което са посочени дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания.

4.3. Предоставя сведения по Кредита само на Кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, както и на органи и лица в предвидените по закон и/или в Договора за кредит и настоящите Общи условия случаи.

4.4. Отчита усвояването, ползването и издължаването на Кредита по предвидения от закона ред, като отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя суми.

4.5. Уведомява Кредитополучателяза неизпълнение на задълженията му по Договора за кредит чрез изпращане на електронни съобщения, писма, провеждане на телефонни разговори с него, посещение на адрес и месторабота и др.

5. При установено нарушение на чл. 8.1. от настоящите Общи условия, Кредиторът има право:

5.1. Дапристъпи към събиране на вземането, за което е настъпила предсрочна изискуемост при условията и последиците на Раздел VIIІ;

5.2. Да предприеме други законосъобразни действия за защита на интересите си като Кредитор, в зависимост от конкретния случай.

V. Права и задължения на Кредитополучателя

6. От сключване на Договор за кредит до момента на пълното погасяване на Кредита и на всички други свои задължения по Договора, Кредитополучателят се задължава да не допуска с действие или бездействие нарушаване на задълженията, произтичащи от Договора и настоящите Общи условия.

7. Кредитополучателят има право:

7.1. Да получава извлечение за извършените и предстоящите плащания по Договора;

7.2. Да получава документ за направено плащане по Кредита, когато плащането е извършено на представител на Кредитора или в негов Представителен офис. Кредиторът не носи отговорност за издаването на документ за извършено плащане, в случай, че е извършено по банков път или чрез друг метод на разплащане.

7.3. Срещу изрично заявено желание и заплащане на парична сума, да ползва Бързо разглеждане по своя Кредит. При ползване на тази възможност искането за кредит се разглежда от Кредитора в срок до 2 (два) часа, в рамките на неговото работно време, считано от момента, в който при него постъпи искането за отпускане на кредит. В случаи, когато искането за отпускане на кредит постъпиизвън работното време на Кредитора, в неработен ден или неофициален празник се допуска забавяне в обработката извън посочения в настоящата точка срок, но при всички случаи се гарантира приоритетно разглеждане на искането за отпускане на кредит в срок до 2 (два) часа от началото на първия следващ работен ден. Кредиторът не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали поради невярно декларирана от Кредитоискателя и/или непотвърдена от Кредитора информация, невъзможност за контакт с Кредитоискателя или с допълнителните лица, посочени за контакт (например при изключен мобилен телефон или неотговаряне при телефонно позвъняване), кактои но не само при технически проблеми. Заплащането на паричната сума за Бързото разглеждане се дължи от Кредитоискателя само в случаите, когато Кредитът бъде усвоени не се дължи ако искането за отпускане на кредит не бъде одобрено. Точният размер на паричната сума зависи от кредитния продукт, за който Кредитоискателят кандидатства, като за негова информациятози размер е посочен в Стандартния европейски формуляр (СЕФ) за продукта, за който той кандидатства и след изрично изявено желание от страна на Кредитоискателя за нейното ползване и в случай, че бъде одобрен за Кредит, тя се залага в неговия Договор за кредит.

В случай, че Кредитоискателят изрично пожелае да се ползва от Бързо разглеждане по своя Кредит ибъде одобрен за Кредит, заплаща дължимата парична сума за Бързото разглеждане съобразно погасителния план, заложен в индивидуалния Договор за кредит.

7.4. Срещу изрично заявено желание и заплащане на парична сума, да ползва Експресно обслужване по своя Кредит, даващо му предимството да бъде обслужен приоритетно пред останалите клиенти. За целта Кредиторът осигурява възможност Кредитополучателят да осъществява контакт с него на специален безплатен телефон, като телефонният номер изрично се посочва в индивидуалния Договор за кредит. При ползване на тази възможност Кредитополучателят ще бъде третиран приоритетно и ще бъде обслужен преди всички останали клиенти, които не са се възползвали от тази възможност, като всички въпроси, свързани с Договора, ще започнат да се разглеждат в срок до 1 (един) час, в рамките на работното време на Кредитора, считано от момента, в който при него е постъпило запитването.

Кредиторът не може да бъде държан отговорен за забавяния, поради невъзможност за контакт с Кредитополучателя (например при изключен мобилен телефон или неотговаряне при телефонно позвъняване), кактои но не само при технически проблеми.

Заплащането на паричната сума за Експресното обслужване се дължи от Кредитополучателя само в случаите, когатоКредитът бъде усвоен и не се дължи, ако искането за отпускане на кредит не бъде одобрено. Точният размер на паричната сумазависи от кредитния продукт, за който Кредитоискателят кандидатства, като за негова информациятози размер е посочен в Стандартния европейски формуляр (СЕФ) за продукта, за който той кандидатства и след изрично изявено желание от страна на Кредитополучателя за нейното ползване и в случай, че бъде одобрен за Кредит, тя се залага в неговия Договор за кредит.

В случай, че Кредитополучателят изрично пожелае да се ползва от Експресното обслужване по своя Кредит и бъде одобрен за Кредит, заплаща дължимата парична сума за Експресното обслужванесъобразно погасителния план, заложен в индивидуалния Договор за кредит.

8. Кредитополучателят се задължава да:

8.1. Заплаща дължимите по Кредита суми, съгласно уговорените срокове и начини на плащане в Договора за кредит.

8.2. Уведомява незабавно Кредиторапри:

8.2.1. Невъзможност за изплащане на която и да е погасителна вноска по погасителния план. Уведомяването се извършва по телефон, имейл или в представителен офис на Кредитора, което се подава не по-късно от 3 (три) работни днипредипадежа на погасителната вноска.

8.2.2. Настъпването на обстоятелства, които са основания за прекратяване или при прекратяване на трудовото/служебното му правоотношение, на гражданския му договор или договора му за управление;

8.2.3. Промяна на декларираните от него данни и/или обстоятелства. В противен случай всички писма, покани за доброволно изпълнение, електронни съобщения и други документище се считат за валидно връчени на адресите и телефоните,посочени в договора за кредит, след изтичане на 3 (три) календарни дни от тяхното изпращане.

VI. Право на отказ от договора за потребителски кредит

9. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

9.1. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора преди изтичане на крайния срок по т. 9.

9.2. Уведомлението по т. 9.1. трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация, до която Кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.

10. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по Кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

11. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т. 9.1. и т. 9.2. и е изпълнено условието по т. 9.

VIІ. Условия за погасяване на кредити. Предсрочно погасяване

12. Главницата по Кредита се погасява съгласно погасителен план, след изтичане на гратисния период, ако такъв е договорен в индивидуалния договор за кредит.

13. Кредитополучателят може предсрочно да издължава (частично или изцяло) задълженията си по Договора за кредит. В тези случаи Кредитополучателят има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.

13.1. В случаите на частично предсрочно погасяване на Кредита се предоставя възможност на Кредитополучателя,чрез писмено искане от негова страна, да запази крайния срок за погасяване на Кредита, като поиска промяна в размера на погасителните вноски или да намали крайния срок за погасяване на Кредита при запазване размера на погасителните вноски.

14. Освен ако не е уговорено друго, когато постъпилата при Кредитора сума е недостатъчна за погасяване на цялата погасителна вноска по Кредита, първо се погасяват начислените и дължими лихви, съответно частта от лихвите при погасителна вноска, а с остатъка – частта от главницата при погасителна вноска.

14.1. Когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие разноските, допълнителните действия, лихвите, обезщетенията и главницата, дължими по Договора за кредит, то те ще се погасяват в следната последователност: разноски, допълнителни действия, лихви, обезщетения и на края главницата.

15. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има право на обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, както следва:

не повече от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година;

не повече от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година.

VIIІ. Предсрочна изискуемост на кредита и неизпълнение

16. При просрочване на две или повече погасителни вноски и считано от падежната дата на третата непогасена вноскаКредиторътможе да обяви вземането си за предсрочно изискуемо и да пристъпи към незабавното му събиране по законоустановения ред.

16.1. Кредиторът може да обяви вземането си за предсрочно, когато установи неистински и/или невярно предоставениданни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит. За да може Кредиторът да обяви вземането си за предсрочно изискуемо при наличието на посочените в настоящата точка хипотези, следва задълженото лице да не е отстранило

установените нередности, след покана от страна на Кредитора, с която му е бил предоставен 7-дневен срок за тяхното отстраняване.

17. Всички разходи, направени от Кредитора, свързани с неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по Договора, остават за сметка на Кредитополучателя. При предсрочна изискуемост или прекратяване на Договора, същите остават дължими, до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното изпълнение, ведно със следващите се върху тях законни лихви, а в случай, че са събрани от Кредитора,на връщане подлежат само тези разходи или част от тях, за които, със сила на присъдено нещо, е установено, че са платени без основание.

IX. Прекратяване на договора за кредит

18. Договорът за кредит се прекратява:

18.1.Когато Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по Договора за кредит, включително и преди изтичане срока на Кредита;

18.2. По взаимно писмено съгласие на страните;

18.3. При смърт без правоприемство;

18.4. При условията на раздел VI, в частност т.10.

X. Извънсъдебни способи за решаване на спорове

19. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит, във всеки един офис на Кредитора, на тел. 070010410 или имейл info@maxcredit.bg, както и до Комисията за защита на потребителите.

Комисия за защита на потребителите – контролен орган по спазване изискванията на ЗПК:

Гр. София, ПК 1000,

ул. „Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5.

Гореща линия 070011122

Е-mail: info@kzp.bg

20. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило писмено възражение във връзка с потребителски кредит в срок 30 дни от получаването му.

20.1. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по т. 20 срок и когато решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят има право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

20.2. Подаването на възражение или жалба от Кредитополучателя във връзка с Договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по т. 20.1.

XI. Защита на личните данни.

21. Кредиторът обработва предоставените от своите Кредитоискатели и Кредитополучатели лични данни, както и личните данни, предоставени от и за всички свързани с Кредита лица (като например, но не само поръчителите по Договор за кредит), съобразно приложимото действащо законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета, в сила от 25.05.2018г. („Регламента”).

XII. Допълнителни разпоредби

22. Заемната сума, уговорена в Договора за кредит, се предава на Кредитополучателя, в български левове, при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95583 лв.При евентуална промяна на официалния курс лев/евро, Кредитополучателят ще дължи на Кредитора равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му, непосредствено преди момента на промяната.

23. При въвеждане на еврото, като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, задължението/остатъкът по Кредитаследва да се превалутира автоматично в евро, съобразно установените законни условия на замяната.

ХIII. Общи разпоредби

24. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за кредит се прилагат клаузите на Договора за кредит.

25. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивна законова разпоредба се прилага действащият закон.

26. Понятията, използвани в Договора, имат същото значение в настоящите Общи условия.

27. Кредиторът си запазва правото да актуализира настоящите условия, като при изменения същите остават валидни и запазват и продължават действието си в последната им актуална редакция. Кредиторът уведомявавсеки свой Кредитополучател в 7-дневен срок от актуализацията на настоящите Общи условия за настъпилите промени и последната им редакция на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато Кредитополучателят не е съгласен с измененията в Общите условия може да се откаже от Договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

28. Измененията в Общите условия се считат за приети от Кредитополучателя, ако в едномесечен срок от съобщаването им по начина, указан в т.27, не бъдат оспорени писмено пред Кредитора.

29. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един сключен от Страните договор за потребителски кредит.

Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и чл. 11, ал.2 от Закона за потребителския кредит, утвърдени са решение на Управителите на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ” ООД от 10.09.2018г. и са одобрени с решение на Комисията за защита на потребителите по протокол № 22 от 20.09.2018г.

Общи условия към договор за потребителски кредит - за клиенти, които живеят в град с представителен офис на Компанията

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ” ООД (Кредитор) предоставя потребителски кредити на физически лица (Кредитополучатели), условията за усвояване, ползване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за потребителски кредит.

I.Дефиниции:

1.Следните термини носят значението, посочено по-долу, за целите на използването им в настоящите Общи условия и Договора за кредит.

Приложим закон – Законите на Република България и в частност Законът за кредитните институции, Законът за потребителския кредит (ЗПК), Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и Законът за защита на потребителите (ЗЗП).

Кредитор – „Би енд Джи Кредит” ООД, дружество, регистрирано в Република България с ЕИК: 201513004.

Кредитоискател – пълнолетно и дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което кандидатства за кредит и цели сключване на договор за кредит с Кредитора.

Заемна сума – пълният размер на предоставената от Кредитора на основание договор за кредит (Договор) сума за ползване в национална валута.

Кредит – дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума– главницата, включително дължимите лихви и други разноски, съгласно условията на Договора и настоящите Oбщи условия.

Кредитополучател – Кредитоискател, който е усвоил, ползва и е длъжен да върне Кредита в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите ОУ.

Договор за кредит – договорът, сключен между Кредитора и Кредитоискателя, въз основа на който се предоставя Кредит.

Страни – Кредитор и Кредитополучател, а „Страна” – един от двамата.

Погасителни вноски са равни вноски по Кредита, съобразно погасителния план, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и приспадащия се размер от главницата по кредита.

Годишен процент на разходите (ГПР) изразява към датата на сключване на Договора общите разходи по Кредита (лихви, такси, комисиони и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита) към датата на сключването му, които са известни на Кредитора и които Кредитополучателят трябва да заплати. В ГПР не са включени разходите за допълнителни действия от страна на Кредитора, когато тяхното предоставяне не е задължително условие за отпускането на Кредита или получаването му при предлаганите условия.

Гратисен период означава определен период от време през действието на Договора за кредит, изчислен от датата на усвояване на Заемната сума, през който Кредитополучателят не дължи Погасителни вноски по своя Кредит.

Бързо разглеждане на искане за кредит – незадължителна за отпускане на Кредита възможност, която Кредиторът осигурява на своите Кредитоискатели, изразили изрично желание да се ползват от нея.

Динамично плащане – незадължителна за отпускане на Кредита възможност, която Кредиторът осигурява на своите Кредитополучатели, изразили изрично желание да се ползват от нея през срока на Договора.

Интернет страница – интернет страницата на Кредитора на адрес www.maxcredit.bg, където Кредитоискатели, желаещи да кандидатстват онлайн, попълват онлайн заявка за кредит.

Траен носител – всеки носител, даващ възможност на Кредитора и Кредитополучателя да съхраняват адресирана до тях информация, свързана с Договора за кредит, позволяващ лесното използване на информацията за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация, в т.ч. но не само флопи дискове, CD-ROM, DVD или хард диск на компютъра на Кредитора и Кредитополучателя, на който е съхранено електронното съобщение.

Средство за комуникация от разстояние – всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на Кредитора и на Кредитополучателя.

Работно време на Кредитора – Означава работното време на Кредитора с клиенти, което е от понеделник до петък, в часовия интервал между 09:00ч. и 19:00ч., без прекъсване.

IІ. Преддоговорна информация

2. Преди Кредитополучателят да е обвързан от предложение или от договор за потребителски кредит, Кредиторът, съобразно изразените от Кредитополучателя предпочитания и въз основа на предлаганите от Кредитора условия на договора, своевременно му предоставя необходимата информация за сравняване на различни предложения и за взeмане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията следва да е със съдържание съгласно Приложимия закон – ЗПК и ЗПФУР („Преддоговорна информация”) и написана по ясен начин и на разбираем български език. Кредиторът предоставя Преддоговорната информация безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация от разстояние, ако финансовата услуга (Заемната сума) ще бъде предоставяна съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

2.1. Преддоговорната информация се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за

потребителските кредити.

2.2. Преддоговорната информация няма силата на предложение за сключване на договор за кредит и не задължава Кредитора да предостави на Кредитополучателя съответния Кредит.

2.3. Кредиторът предоставя подходящи разяснения на потребителите, позволяващи им да преценят доколко предлаганият договор за кредит съответства на техните потребности и финансово състояние, разяснява Преддоговорната информация по предходната точка, основните характеристики на предлаганите продукти и въздействието, което могат да окажат върху потребителите, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на потребителя.

IIІ.Условия за предоставяне на потребителски кредити. Размер и срок на кредита

3. Кредитоискателят изразява желание да му бъде отпуснат кредит, като предоставя изискуемата информация, която е по образец на Кредитора.

3.1. Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на Кредитоискателя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Кредитоискателя и извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България.

3.2. Кредиторът следва да уведоми Кредитоискателя в случай, че откаже да му предостави Кредит.

3.3. Размерът и срокът за погасяване на Кредита се определят в зависимост от вида на Кредитния продукт и се индивидуализират в Договора за кредит. Потребителският кредит се олихвява с фиксиран годишен лихвен процент, определен в Договора за кредит.

3.4. Кредиторът предоставя възможност за ползване на гратисен период, съобразно кредитния продукт, който Кредитополучателят ще ползва, като гратисният период се конкретизира в Договора за кредит. Кредитополучателят не заплаща погасителни вноски по Кредита до изтичането на гратисния период.

IV. Права и задължения на Кредитора

4. При управление на кредитите Кредиторът:

4.1. Предоставя информация на Кредитополучателя във връзка с усвояването, ползването и погасяването на Кредита.

4.2. Предоставя на Кредитополучателя при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент на Договора за кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания, в което са посочени дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания.

4.3. Предоставя сведения по Кредита само на Кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, както и на органи и лица в предвидените по закон и/или в Договора за кредит и настоящите Общи условия случаи.

4.4. Отчита усвояването, ползването и издължаването на Кредита по предвидения от закона ред, като отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя суми.

4.5. Уведомява Кредитополучателя за неизпълнение на задълженията му по Договора за кредит чрез изпращане на електронни съобщения, писма, провеждане на телефонни разговори с него, посещение на адрес и месторабота и др.

5. При установено нарушение на чл.8.1. от настоящите Общи условия, Кредиторът има право:

5.1. Да пристъпи към събиране на вземането, за което е настъпила предсрочна изискуемост при условията и последиците на Раздел VIIІ;

5.2. Да предприеме други законосъобразни действия за защита на интересите си като Кредитор, в зависимост от конкретния случай.

V. Права и задължения на Кредитополучателя

6. От сключване на Договор за кредит до момента на пълното погасяване на Кредита и на всички други свои задължения по Договора, Кредитополучателят се задължава да не допуска с действие или бездействие нарушаване на задълженията, произтичащи от Договора и настоящите Общи условия.

7. Кредитополучателят има право:

7.1. Да получава извлечение за извършените и предстоящите плащания по Договора;

7.2. Да получава документ за направено плащане по Кредита, когато плащането е извършено на представител на Кредитора или в негов Представителен офис. Кредиторът не носи отговорност за издаването на документ за извършено плащане, в случай, че е извършено по банков път или чрез друг метод на разплащане.

7.3. Срещу изрично заявено желание и заплащане на парична сума, да ползва Бързо разглеждане по своя Кредит. При ползване на тази възможност искането за кредит се разглежда от Кредитора в срок до 2 (два) часа, в рамките на неговото работно време, считано от момента, в който при него постъпи искането за отпускане на кредит. В случаи, когато искането за отпускане на кредит постъпи извън работното време на Кредитора, в неработен ден или неофициален празник се допуска забавяне в обработката извън посочения в настоящата точка срок, но при всички случаи се гарантира приоритетно разглеждане на искането за отпускане на кредит в срок до 2 (два) часа от началото на първия следващ работен ден. Кредиторът не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали поради невярно декларирана от Кредитоискателя и/или непотвърдена от Кредитора информация, невъзможност за контакт с Кредитоискателя или с допълнителните лица, посочени за контакт (например при изключен мобилен телефон или неотговаряне при телефонно позвъняване), както и но не само при технически проблеми.

Заплащането на паричната сума за Бързото разглеждане се дължи от Кредитоискателя само в случаите, когато Кредитът бъде усвоен и не се дължи ако искането за отпускане на кредит не бъде одобрено. Точният размер на паричната сума зависи от кредитния продукт, за който Кредитоискателят кандидатства, като за негова информация този размер е посочен в Стандартния европейски формуляр (СЕФ) за продукта, за който той кандидатства и след изрично изявено желание от страна на Кредитоискателя за нейното ползване и в случай, че бъде одобрен за Кредит, тя се залага в неговия Договор за кредит.

В случай, че Кредитоискателят изрично пожелае да се ползва от Бързо разглеждане по своя Кредит и бъде одобрен за Кредит, заплаща дължимата парична сума за Бързото разглеждане съобразно погасителния план, заложен в индивидуалния Договор за кредит.

7.4. Срещу изрично заявено желание и заплащане на парична сума, да ползва Динамично плащане по своя Кредит. При ползването на тази възможност Кредиторът осигурява свой представител, който ще посещава настоящия адрес на Кредитополучателя или друго предварително уговорено с него място, при условие, че то се намира в квартала по настоящия адрес на Кредитополучателя, в рамките на работното време на Кредитора, за да извърши Кредитополучателят редовно плащане (плащане не по-късно от датата на падежа), съобразно следните условия, които Кредитополучателят трябва да спазва:

А. В случай, че няма предварителна уговорка с представителя на Кредитора при предходно плащане на вноска, да уведоми Кредитора, че желае да извърши плащане на настоящ адрес или на друго място, различно от настоящия му адрес, не по-късно от 1 (един) работен ден преди настъпване на падежа, като се обади на националния номер на Кредитора – 070010410.

Б. Ако желае да извърши плащане на друго място, различно от настоящия му адрес, да посочи точен адрес на това място, съобразявайки се и спазвайки условието – мястото да се намира в квартала по настоящия му адрес, който е декларирал.

7.4.1. Заплащането на паричната сума за Динамичното плащане се дължи от Кредитополучателя само в случаите, когато Кредитът бъде усвоени не се дължи ако искането за отпускане на кредит не бъде одобрено. Точният размер на паричната сума зависи от кредитния продукт, за който Кредитоискателят кандидатства, като за негова информация този размер е посочен в Стандартния европейски формуляр (СЕФ) за продукта, за който той кандидатства и след изрично изявено желание от страна на Кредитоискателя за нейното ползване и в случай, че бъде одобрен за Кредит, тя се залага в неговия Договор за кредит.

В случай, че Кредитоискателят изрично пожелае да се ползва от Динамично плащане по своя Кредит и бъде одобрен за Кредит, заплаща дължимата парична сума за осигурената от Кредитора възможност съобразно погасителния план, заложен в индивидуалния Договор за кредит.

8. Кредитополучателят се задължава да:

8.1. Заплаща дължимите по Кредита суми, съгласно уговорените срокове и начини на плащане в Договора за кредит.

8.2. Уведомява незабавно Кредитора при:

8.2.1. Невъзможност за изплащане на която и да е погасителна вноска по погасителния план. Уведомяването се извършва по телефон, имейл или в представителен офис на Кредитора, което се подава не по-късно от 3 (три) работни дни преди падежа на погасителната вноска.

8.2.2. Настъпването на обстоятелства, които са основания за прекратяване или при прекратяване на трудовото/служебното му правоотношение, на гражданския му договор или договора му за управление;

8.2.3. Промяна на декларираните от него данни и/или обстоятелства. В противен случай всички писма, покани за доброволно изпълнение, електронни съобщения и други документи ще се считат за валидно връчени на адресите и телефоните, посочени в договора за кредит, след изтичане на 3 (три) календарни дни от тяхното изпращане.

8.2.4. Неявяване на представител на Кредитора на уговореното място за извършване на плащане по Кредита, като е длъжен да извърши уведомяването на телефон: 070010410 най-късно в първия работен ден, следващ деня на уговорката за извършване на плащането. Неявяването на представител на Кредитора на уговореното място за плащане не води до отпадане на задължението по т. 8.1. от настоящите Общи условия.

VI. Право на отказ от договора за потребителски кредит

9. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

9.1. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора преди изтичане на крайния срок по т. 9.

9.2. Уведомлението по т.9.1. трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация, до която Кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.

10. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по Кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

11. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т. 9.1. и т.9.2. и е изпълнено условието по т.9.

VIІ. Условия за погасяване на кредити. Предсрочно погасяване

12. Главницата по Кредита се погасява съгласно погасителен план, след изтичане на гратисния период, ако такъв е договорен в индивидуалния договор за кредит.

13. Кредитополучателят може предсрочно да издължава (частично или изцяло) задълженията си по Договора за кредит. В тези случаи Кредитополучателят има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.

13.1. В случаите на частично предсрочно погасяване на Кредита се предоставя възможност на Кредитополучателя, чрез писмено искане от негова страна, да запази крайния срок за погасяване на Кредита, като поиска промяна в размера на погасителните вноски или да намали крайния срок за погасяване на Кредита при запазване размера на погасителните вноски.

14. Освен ако не е уговорено друго, когато постъпилата при Кредитора сума е недостатъчна за погасяване на цялата погасителна вноска по Кредита, първо се погасяват начислените и дължими лихви, съответно частта от лихвите при погасителна вноска, а с остатъка – частта от главницата при погасителна вноска.

14.1. Когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие разноските, допълнителните действия, лихвите, обезщетенията и главницата, дължими по Договора за кредит, то те ще се погасяват в следната последователност: разноски, допълнителни действия, лихви, обезщетения и на края главницата.

15. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има право на обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, както следва:

не повече от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година;

не повече от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит – в случай, че оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година.

VIIІ.Предсрочна изискуемост на кредита и неизпълнение

16. При просрочване на две или повече погасителни вноски и считано от падежната дата на третата непогасена вноска Кредиторът може да обяви вземането си за предсрочно изискуемо и да пристъпи към незабавното му събиране по законоустановения ред.

16.1. Кредиторът може да обяви вземането си за предсрочно изискуемо, когато установи неистински и/или невярно предоставени данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит. За да може Кредиторът да обяви вземането си за предсрочно изискуемо при наличието на посочените в настоящата точка хипотези, следва задълженото лице да не е отстранило установените нередности, след покана от страна на Кредитора, с която му е бил предоставен 7-дневен срок за тяхното отстраняване.

17. Всички разходи, направени от Кредитора, свързани с неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по Договора, остават за сметка на Кредитополучателя. При предсрочна изискуемост или прекратяване на Договора, същите остават дължими, до окончателното им погасяване, в т.ч. по реда на принудителното изпълнение, ведно със следващите се върху тях законни лихви, а в случай, че са събрани от Кредитора, на връщане подлежат само тези разходи или част от тях, за които, със сила на присъдено нещо, е установено, че са платени без основание.

IX. Прекратяване на договора за кредит

18. Договорът за кредит се прекратява:

18.1. Когато Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по Договора за кредит, включително и преди изтичане срока на Кредита;

18.2. По взаимно писмено съгласие на страните;

18.3. При смърт без правоприемство;

18.4. При условията на раздел VI, в частност т.10.

X. Извънсъдебни способи за решаване на спорове

19. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит, във всеки един офис на Кредитора, на тел. 070010410 или имейл info@maxcredit.bg, както и до Комисията за защита на потребителите.

Комисия за защита на потребителите – контролен орган по спазване изискванията на ЗПК:

Гр. София, ПК 1000,

Ул. „Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5.

Гореща линия 070011122

Е-mail: info@kzp.bg

20. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило писмено възражение във връзка с потребителски кредит в срок 30 дни от получаването му.

20.1. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по т. 20 срок и когато решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят има право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

20.2. Подаването на възражение или жалба от Кредитополучателя във връзка с Договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по т.20.1.

XI. Защита на личните данни.

21. Кредиторът обработва предоставените от своите Кредитоискатели и Кредитополучатели лични данни, както и личните данни, предоставени от и за всички свързани с Кредита лица (като например, но не само поръчителите по Договор за кредит), съобразно приложимото действащо законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета, в сила от 25.05.2018г. („Регламента”).

XII. Допълнителни разпоредби

22. Заемната сума, уговорена в Договора за кредит, се предава на Кредитополучателя, в български левове, при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95583 лв. При евентуална промяна на официалния курс лев/евро, Кредитополучателят ще дължи на Кредитора равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му, непосредствено преди момента на промяната.

23. При въвеждане на еврото, като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, задължението/остатъкът по Кредита следва да се превалутира автоматично в евро, съобразно установените законни условия на замяната.

ХIII. Общи разпоредби

24. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за кредит се прилагат клаузите на Договора за кредит.

25. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивна законова разпоредба се прилага действащият закон.

26. Понятията, използвани в Договора, имат същото значение в настоящите Общи условия.

27. Кредиторът си запазва правото да актуализира настоящите условия, като при изменения същите остават валидни и запазват и продължават действието си в последната им актуална редакция. Кредиторът уведомява всеки свой Кредитополучател в 7-дневен срок от актуализацията на настоящите Общи условия за настъпилите промени и последната им редакция на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато Кредитополучателят не е съгласен с измененията в Общите условия може да се откаже от Договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

28. Измененията в Общите условия се считат за приети от Кредитополучателя, ако в едномесечен срок от съобщаването им по начина, указан в т. 27, не бъдат оспорени писмено пред Кредитора.

29. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки един сключен от Страните договор за потребителски кредит.

Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и чл. 11, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, утвърдени са решение на Управителите на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ” ООД от 10.09.2018г. и са одобрени с решение на Комисията за защита на потребителите по протокол № 22 от 20.09.2018г.