0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „КРЕДИТ С 0 % ЛИХВА ПРЕЗ АВГУСТ 2021"

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, п.к. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.08.2021 г. до 31.08.2021г .включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията има право да участва всяко едно дееспособно физическо лице, което е нов за Организатора клиент, т.е. никога преди това не е кандидатствало и/или усвоявало кредит от Организатора и което през периода на валидност на Кампанията усвои някой от следните кредитни продукти, предлагани от Организатора при следните условия:

  • "Макс Релакс” за сумата от 500 лв при срок на изплащане от 6 месечни вноски;
  • "Макс Релакс” за сумата от 600 лв. присрок на изплащане от 8 месечни вноски;
  • „Макс Релакс” за сумата от 700 лв. присрок на изплащане от 11 месечни вноски;
  • „Макс План Плюс” за сумата от 500 лв. присрок на изплащане от 6 месечни вноски;
  • „Макс План Плюс” за сумата от 600 лв. присрок на изплащане от 6 месечни вноски;
  • „Макс План Плюс” за сумата от 700 лв. присрок на изплащане от 12 месечни вноски;
  • „Макс План” за сумата от 500 лв. при срок на изплащане от 13 двуседмични вноски;
  • „Макс План” за сумата от 600 лв. при срок на изплащане от 13 двуседмични вноски;
  • „Макс План” за сумата от 700 лв. при срок на изплащане от 21 двуседмични вноски;
  • „Макс Баланс” за сумата от 500 лв. при срок на изплащане от 3месеца;
  • „Макс Онлайн” за сумата от 500 лв. при срок на изплащане от 3месеца;

   Клиентът трябва да върне заемната сума в срок до 30 дни, считано от датата на усвояване на кредита.

   5.НАГРАДА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО Й

   Наградата в настоящата Кампания представлява правото да бъде върнат само размерът на заемната сума (главницата), без да се дължи оскъпяването по кредита. В случай, че са изпълнени условията, посочени в т. 4, то всеки един участник в настоящата Кампания ще може да се ползва от тази Награда.

   В случай, че не бъде спазено условието заемната сума да бъде върната в срок до 30 дни, считано от датата на усвояване на кредита, съответният участник дължи връщане на кредита, съгласно условията, заложени в договора му за кредит.

   6.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

   В Кампанията нямат право да участват:

   • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;
   • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Кампанията – 01.08.2021 г.

   7.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

   Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването й – 01.08.2021 г., в срок до края на срока на неговия договор за кредит. Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

   Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

   Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

   Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

   8.ЛИЧНИ ДАННИ

   Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

   При усвояване на кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данни за целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

   При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъп до личните му данни, за правата на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

   9.ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

   Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

   Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по вина на Организатора.

   Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

   Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.

   Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

   Промоцията не се комбинира с други промоции и/или кампании, провеждани от Организатора в периода на провеждане на настоящата Промоция, свързани с предоставяне на отстъпки и финансови облекчения при изплащане на кредит, усвоен от Организатора.

   НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.