0700 10 410

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „КРЕДИТ С ОТСТЪПКА ДО 200 ЛВ.” Окомври 2021

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна от 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г. включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията има право да участва всяко едно дееспособно физическо лице, което през периода на валидност на Промоцията усвои някой от следните кредитни продукти, предлагани от Организатора:

 • „Макс Релакс” за сумата от 1000 лв. и срок на изплащане 11 месеца (11 месечни вноски);
 • „Макс Релакс” за сумата от 1500 лв. и срок на изплащане 11 месеца (11 месечни вноски);
 • „Макс План Плюс” за сумата от 600 лв. и срок на изплащане 6 месеца (6 месечни вноски);
 • „Макс План Плюс” за сумата от 700 лв. и срок на изплащане 12 месеца (12 месечни вноски);
 • „Макс План Плюс” за сумата от 1000 лв. и срок на изплащане 12 месеца (12 месечни вноски);
 • „Макс План” за сумата от 700 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски);
 • „Макс План” за сумата от 1000 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски);
 • „Макс План” за сумата от 1000 лв. и срок на изплащане 10 месеца и половина (21 двуседмични вноски);
 • „Макс План” за сумата от 1500 лв. и срок на изплащане 10 месеца и половина (21 двуседмични вноски);
  • За да получи Наградата от настоящата Промоция, участникът в нея трябва да плаща редовно усвоения кредит, съгласно погасителния му план, по вноски и без да допуска просрочие при плащането на вноска;

  5.НАГРАДА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО Й

  Наградата в настоящата Промоция представлява отстъпка от усвоения кредит.

  Отстъпката ще бъдe разпределена по вноските от втората половина от периода на изплащане на кредита и ще се приспада съразмерно от съответните вноски от този период.

  Важно условие, за да бъде получен пълният размер на отстъпката, е кредитът да бъде редовно погасяван, съгласно погасителния му план.

  • При усвояване на кредитен продукт „Макс Релакс” за сумата от 1000 лв., при срок за изплащане на кредита от 11 месечни вноски и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 150 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 5 вноски от периода на кредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс Релакс” за сумата от 1500 лв., при срок за изплащане на кредита от 11 месечни вноски и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 200 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 5 вноски от периода накредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План Плюс” за сумата от 600 лв., при срок за изплащане на кредита от 6 месечни вноски и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 88 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 4 вноски от периода накредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План Плюс” за сумата от 700 лв., при срок за изплащане на кредита от 12 месечни вноски и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 92 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 4 вноски от периода накредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План Плюс” за сумата от 1000 лв., при срок за изплащане на кредита от 12 месечни вноски и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 128 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 4 вноски от периода накредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План” за сумата от 700 лв., при срок за изплащане на кредита – 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски) и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 90 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 6 вноски от периода на кредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План” за сумата от 1000 лв., при срок за изплащане на кредита – 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски) и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 126 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 6 вноски от периода на кредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План” за сумата от 1000 лв., при срок за изплащане на кредита – 10 месеца и половина (21 двуседмични вноски) и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 130 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 10 вноски от периода на кредита.
  • При усвояване на кредитен продукт „Макс План” за сумата от 1500 лв., при срок за изплащане на кредита – 10 месеца и половина (21 двуседмични вноски) и редовно погасяване на вноските по кредита до падеж, общата отстъпка по кредита, която участникът в Промоцията ще получи, ще е в размер на 190 лв. Отстъпката ще бъде разпределена в последните 10 вноски от периода на кредита.

  Пълният размер на отстъпката по кредита ще бъде получен от участник в Промоцията единствено ако кредитът му бъде изплащан редовно, по вноски, съгласно погасителния му план, не бъде погасен предсрочно (пълно или частично) или участникът в настоящата Промоция не е упражнил правото си на отказ от кредит в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на усвояване на кредита от Организатора.

  6.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

  В Промоцията нямат право да участват:

  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Промоция са в трудово или гражданско правоотношение с него;
  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Промоцията – 01.10.2021г.
  • Повторни клиенти на Организатора, които имат до 40 дни максимално просрочие по предишни кредити и до 2 кредита, по които са упражнили правото си на отказ от кредит.

  7.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

  Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването й – 01.10.2021г., в срок до края на срока на неговия договор за кредит. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Промоцията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

  Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

  Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Промоция.

  Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

  8.ЛИЧНИ ДАННИ

  Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

  При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

  При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

  9.ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

  Правилата на Промоцията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

  Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по вина на Организатора.

  Участник в Промоцията, имащ право на Награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право да получи Наградата, представляваща съответната отстъпка от вноските при изплащането на усвоения си кредит, в брой или като банков превод.

  Участник в Промоцията, имащ право на Награда, съгласно настоящите Общи условия, упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на кредита през време на изплащане на задължението си, няма право да получи в брой или с банков превод неползваната отстъпка.

  Участници в Промоцията, които правят предсрочно погасяване по своя кредит ще дължат връщане на кредита по стандартните правила за предсрочно погасяване, съгласно договора за кредит. Тези участници няма да могат да се ползват от пълната отстъпка по кредита си.

  Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Промоцията, макар всички условия да са налице.

  Промоцията не се комбинира с други промоции и/или кампании, провеждани от Организатора в периода на провеждане на настоящата Промоция, свързани с предоставяне на отстъпки и финансови облекчения при изплащане на кредит, усвоен от Организатора.

  Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.

  Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Промоцията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

  НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.