0700 10 410

Общи условия на томбола юли 2024

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Промоцията е валидна за територията на Република България.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна от 01.07.2024г. до 31.07.2024г.включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящите Общи условия прекратяват своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, коитопрез периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.07.2024г. до 31.07.2024г.включително, усвояткредитен продукт, предлаган от Организатора.

5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ

Наградата в настоящата Кампанияе: 1 бр. смарт часовник Huawei Watch GT3 SE(на кратко “смартчасовник/смарт часовника”)

Печелившият участник на посочената награда ще бъде избран на случаен принцип, чрез провеждане на томбола, в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията). Томболата ще се проведе на 15.08.2024г., като ще бъде изтеглен единпечеливш участник и една резерва.

Печелившият участник на наградата от настоящата Кампания ще има право да получи своята награда до 25.08.2024г., а в случай, че до този срок не получи или не се яви в представителен офис на Организатора, за да получи своята награда (поради причина като, но не само отказал се от правото си на получаване на наградата, не може да бъде осъществен контакт с участника, независимо от многократните опити за целта или пък специално за победител с онлайн кредит, ако такъв е изтеглен в томболата – не е потвърдил своя настоящ адрес, където да му бъде изпратена наградата), резервните печеливши участници ще имат правото да получат наградите си в срок до 04.09.2024г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервен печеливш участник (ако такъв е изтеглен), Организаторът си запазва правото съответнатанаграда да не бъде раздавана.

6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели наградасамо веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в томболата за разпределение на наградите в настоящата Кампания.

За да участва в томболата, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване (пълно или частично) на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата 15.08.2024г. – датата на провеждане на томболата.

7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;
  • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Кампанията – 01.07.2024г.

8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен запровеждането на Кампанията, съобразно разписаните в настоящите Общи условия правила.

Организаторът не носи отговорност при наличие на повреди или последващи настъпили повреди върху наградата в настоящата Кампания. За повреди в устройството печелившият, респективно резервният печеливш участник (ако той получава награда) може да се обръща директно към фирмата, от която Организаторът е осигурил наградата в настоящата Кампания. За целта, с връчването на наградата Организаторът предоставя на печелившия, респективно резервния печеливш участник (ако той получава наградата) гаранционна карта, която лицето да ползва при необходимост, както и информация за фирмата, от която е осигурена наградата.

Отговорността на Организатора се свежда до това единствено да осигури наличието на наградата и тя да бъде раздадена по начина, описан в настоящите Общи условия.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по негова вина.

9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й – 01.07.2024г., в срок до 14.10.2024г.Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Кампания.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10.ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Кампанията, получил награда, съгласно настоящите Общи условия, няма право на замяна на получената награда с паричната й равностойност.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия, най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила, на своята Интернет страница.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.