0700 10 410

РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА „КОЛКО РАЗЛИКИ ОТКРИВАШ”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Организаторът), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, п.к. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта е валидна за територията на цялата страна.

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира в 09:00 ч. на 02.09.2019г. и приключва в 23:59 ч. на 10.09.2019г.

След изтичане на този срок, настоящият Регламент прекратява своето действие.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

За да бъде проведена Играта, Организаторът следва да качи на своята фейсбук – страница – https://www.facebook.com/MaxCredit.bg/ (накратко наричана фейсбук-страница), колаж с две снимки, между които ще има пет разлики. Целта е всеки желаещ да участва в Играта, през периода на нейното провеждане, а именно от 09:00 ч. на 02.09.2019г. до 23:59 ч. на 10.09.2019г., под формата на коментар на поста със снимките да напишеколко разлики е открил.

5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта имат право да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които, през периода на нейното провеждане, а именно от 09:00ч. на 02.09.2019г. до 23:59 ч. на 10.09.2019г., под формата на коментар на качения на фейсбук-страницата на Организатора колаж за целта на провеждане на настоящата Игра, състоящ се от две снимки с пет разлики, напишат колко разлики са открили.

6. НАГРАДА, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО Й И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

За провеждането на настоящата Игра, Организаторът е предвидил следната награда:

-2 бр. раници, всяка пълна с по един брой шапка, линийка, текстилна торбичка, чаша, подложка за чаша, тефтер и химикал, всички с логото на Организатора.

На 11.09.2019г. ще бъдат изтеглени двамата печеливши участници на горепосочените награди, сред участниците, които са посочили, че са открили пет разлики в снимките. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на томбола, осъществена от Комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора. Ще бъдат обявени във фейсбук страницата на Организатора, след което Организаторът ще се свърже с тях посредством лично съобщение във фейсбук. В случай, че печеливш участник не върне отговор на Организатора в срок до 15.09.2019г., той губи правото си да получи наградата. В случай, че е необходимо на 16.09.2019г. Организаторът ще изтегли, респективно публикува името/имената на резервния/ните печеливш/и участник/ци, които ще имат право да получат своята награда, в случай, че върнат отговор на съобщението на Организатора в срок до 19.09.2019г.

В случай, че печелившият, респективно резервният печеливш участник не се свърже с Организатора в указаните по-горе срокове, Организаторът си запазва правото да не раздава наградата от настоящата Игра.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта нямат право да участват:

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Игра са в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него;

-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата Игра служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в трудово или гражданско правоотношение с Организатора;

Участник в Играта има право само на един коментар на поста, качен за целта на провеждане на настоящата Игра на фейсбук-страницата на Организатора. Независимо от броя коментари от един участник, то той ще бъде включен само веднъж с право за участие в разпределението наградата в настоящата Игра. Първият по време даден коментар на поста ще бъде определящ при включване на съответния участник в томболата за разпределяне на наградата в настоящата Игра.

8. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът е отговорен за провеждането на Играта, съобразно разписаните в настоящия Регламент правила, както и да осигури съществуването/наличието на посочените по-горе награди.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Играта, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.facebook.com,както и до достъп до неговата фейсбук-страница, в случай, че не са по вина на Организатора.

9. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Игра, в срок до 26.09.2019г. Жалбите се подават в Представителните офиси на Организатора или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Игра.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки Участник е длъжен да ги спазва.

Участник в Играта, получил награда, съгласно настоящия Регламент, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

Участващите в Играта лица се съгласяват да бъдат обявени във фейсбук страницата на Организатора като победители от Играта, в случай, че бъдат изтеглени като такива.

Правилата на Играта са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност, както и на неговата фейсбук-страница.

Настоящият Регламент е в сила по отношение единствено на описаната в него Игра и се прилага за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделен Регламент или Общи условия.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя настоящия Регламент и правила за провеждането й, както и времевия обхват на Играта, като за целта е длъжен да публикува промяната в Регламента, най-малко 1 (един) ден преди да е влязла в сила, на своите Интернет и фейсбук страници.

НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ Е УТВЪРДЕН ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.