0700 10 410

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „СЕЗОНИ”

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Би енд Джи Кредит” ООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201513004, със седалище и адрес на управление: Гр. София, район „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет. 5, П.К. 1113, представлявано от управителите Борис Климентов Бонкин и Симеон Иванов Гетов.

2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията е валидна за територията на населени места, в които Организаторът има открити свои Представителни офиси.

3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 01.07.2021 г. до 31.08.2021 г. включително.

След изтичане на посочения по-горе срок, настоящиятРегламент прекратява своето действие.

4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА. ПРИМЕРИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА СУМИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията има право да участва всяко едно дееспособно физическо лице, което през периода на валидност на Кампанията усвои някой от следните кредитни продукти, предлагани от Организатора:

 • „Макс Релакс” за сумата от 500 лв.и срок на изплащане 6 месеца (6 месечни вноски);
 • „Макс Релакс” за сумата от 600 лв. и срок на изплащане 6 месеца (6 месечни вноски);
 • „Макс Релакс” за сумата от 1000 лв. и срок на изплащане 8 месеца (8 месечни вноски);
 • „Макс План” за сумата от 500 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски);
 • „Макс План” за сумата от 700 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски);

Примери за плащане на суми, участващи в Кампанията:

 • При усвояване на кредитен продукт „Макс Релакс” за сумата от 500 лв.и срок на изплащане 6 месеца (6 месечни вноски), първите три погасителни вноски ще са в размер от по 178лв., а вторите три погасителни вноски – по 89 лв.
 • При усвоявнае на кредитен продукт „Макс Релакс” за сумата от 600 лв.и срок на изплащане 6 месеца (6 месечни вноски), първите три погасителни вноски ще са в размер от по 214лв., а вторите три погасителни вноски – по 107 лв.
 • При усвоявнае на кредитен продукт „Макс Релакс” за сумата от 1000 лв.и срок на изплащане 8 месеца (8 месечни вноски), първите четири погасителни вноски ще са в размер от по 282лв., а вторите четири погасителни вноски – по 141 лв.   
 • Приусвояване на кредитен продукт„Макс План” за сумата от 500 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски), първите седемпогасителни вноски ще са в размер от по 84 лв., а останалите шестпогасителни вноски – от по 42 лв.   
 • При усвояване на кредитен продукт„Макс План” за сумата от 700 лв. и срок на изплащане 6 месеца и половина (13 двуседмични вноски), първите седем погасителни вноски ще са в размер от по 118 лв., а останалите шест погасителни вноски – от по 59 лв.

5.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията нямат право да участват:

 • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата Кампания са в трудово или гражданско правоотношение с него;
 • Служители, сътрудници и търговски партньори на Организатора, които са били в трудово или гражданско правоотношение с него през последните 2 г., считано от началната дата на Кампанията – 01.07.2021 г.

6.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването й – 01.07.2021г., в срок до края на срока на неговия договор за кредит. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в обхвата на Промоцията, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите, подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на пощенското клеймо.

Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя, неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис на жалбоподателя или негов пълномощник, с изрично пълномощно.

Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаването им, като при разглеждането им се прилагат правилата на настоящата Промоция.

Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата адрес.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).

При усвояванена кредитния продукт от Организатора, в периода на провеждане на настоящата Кампания, всеки участник следва да изрази устно или писмено желанието си да участва в нея, респективно да даде съгласието си Организаторът да обработи личните му данниза целите на настоящата Кампания, в качеството си на администратор на лични данни.

При изразяване на съгласие за участие в настоящата Кампания, респективно за обработка на личните данни за целите на настоящата Кампания, всеки един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, с целите на събирането и обработването на личните данни на съответния участник, с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива), както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват. Организаторът на Кампанията следва да информира всеки един участник за правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му на достъпдо личните му данни, за правата накоригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да предостави на всеки един участник информация за своите координати, на които участник в настоящата Кампания да може да упражни своите права, произтичащи от Регламента.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участващи в нея лица, като всеки участник е длъжен да ги спазва.

Правилата на Кампанията са публикувани на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.maxcredit.bg, с цел тяхната общодостъпност.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация, във връзка с Кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта – www.maxcredit.bg, в случай, че не са по вина на Организатора.

Организаторът е длъжен и носи отговорност настоящата Кампания да се проведе според разписаните в настоящия Регламент правила.

Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Кампанията, макар всички условия да са налице.

Участието в настоящата Кампания не може да се комбинира с участие в други Кампании, Игри, Томболи и/или Промоции, провеждани от Организатора в същия период.

Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се регламентират от отделни Общи условия.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя настоящите Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и времевия обхват на Кампанията, като за целта е длъжен да публикува промяната в Общите условия най-малко 1 (един) ден преди да са влезли в сила на своята Интернет страницата.

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАТОРА.